Széchényi 2020

Az Eszterházy Károly Főiskola Roma Szakkollégiumának fejlesztése

TÁMOP 4.1.1.D-12/1/KONV-2012-0001


Célok

A 2012-ben létrejött Egri Roma Szakkollégium Alapító Okiratában is megfogalmazott célja:

 

„olyan értelmiségi cigány/roma fiatalok nevelése, akik felelősséget éreznek és hatékonyan tesznek a cigányság felemelkedéséért és a cigány-magyar együttélésért. Ennek érdekében a szakkollégium hallgatóit saját szakterületükön kimagasló teljesítményhez segíti, tehetséggondozó és szükség esetén hátránykompenzáló tevékenységet végez. Olyan szellemi és közösségi műhely létrehozása a cél, ahol a szaktudás, az identitás és az önismeret fejlesztésén túl a társadalmi felelősségvállalás aktív módon megvalósul."

 

Az Egri Roma Szakkollégiumba a felvételi eljáráson sikeresen túljutott és felvételt nyert cigány/roma identitású, vagy identitását kereső, azt nehezen megvalló fiatalok számára olyan komplex szolgáltatások kifejlesztése és biztosítása, amelyek egyrészt elősegítik a tanulmányok sikeres folytatását és befejezését, másrészt elősegítik a magas szintű szakmai felkészülést az adott szakterület tudományos igényű és színvonalú művelésére, harmadrészt támogatja korszerű cigány/roma identitásuk kialakításának és megélésének lehetséges módjait, negyedrészt felerősíti és kialakítja a saját közösség érdekében végzett munka, társadalmi szerepvállalás formáit.

 

A Szakkollégium tagja: a Szakkollégium Alapszabályzatában lefektetett felvételi követelmények szerint a Szakkollégiumba felvételt nyert, a Szakkollégium programjaiban részt vesz, a Szakkollégium szolgáltatásaira jogosult, a Szakkollégium lakója, ill. nem bentlakó tagja.

 

A tagok főbb kötelességei a következők:


• Egyéni tanulmányi tervét mentora segítségével elkészíteni, megvalósulásáról félévente beszámolni írásos, majd szóbeli formában az Elnökség által meghatározott időpontig.


• Legalább 10 óra önkéntes munka szemeszterenként a cigány/roma közösség érdekében


• Tudományos munkát végezni, előadást, szakkurzust és/vagy kulturális programot szervezni, azokat lebonyolítani, és azokon részt venni.


• Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) szakkollégiumi tagsága alatt legalább egyszer indulni vagy egyéb országos versenyeken részt venni (sport, művészeti, tudományos).


• Hozzájárulni a Szakkollégiumban folyó tevékenységek feltételeinek megteremtéséhez és javításához.


• A Főiskolai Kollégiumok Alapszabályát és a Szakkollégium Alapszabályát betartani. Fegyelmi vétség esetén a tag a Szakkollégiumból év közben is kizárható.


• A saját szakján megállapított szakátlag feletti tanulmányi átlagot kell elérnie. Amennyiben valamely tagnak a szak átlaga alatti tanulmányi eredménye születik, az nem jár automatikus kizárással, de az Elnökség minden esetben felülvizsgálja a tag szakkollégiumi tagsági jogviszonyát. A tag megelőző féléveiről benyújtott beszámolók alapján kerül elbírálásra a jogviszony további fenntartása.

 

Olyan szellemi és közösségi műhely létrehozása tehát a cél, ahol a szaktudás, az identitás és az önismeret fejlesztésén túl a társadalmi felelősségvállalás aktív módon megvalósul. Ennek érdekében a szakkollégium hallgatóit saját szakterületükön kimagasló teljesítményhez segíti, tehetséggondozó és szükség esetén hátránykompenzáló tevékenységet végez.

 

Speciális célkitűzéseink közé tartozik a hallgatók alapkompetenciáinak megerősítése, különös tekintettel a nyelvtanulás, a tanulásmódszertan és az informatikai ismeretek magas szintre történő emelésére, amelyek a sikeres tanulmányi előmenetelt, valamint a későbbi tudományos tevékenységet segítik elő.
Hasonlóan fontos és speciális cél az identitásfejlesztés és a közösségépítés, amelyek a társadalmi felelősségvállalás alapjait erősítik.


Külön kiemelt célként említhetjük a sikeres roma szakkollégisták példaadó szerepét, amely nem csak a feltörekvő roma fiataloknak mutat utat egy lehetséges eredményes jövő irányába, hanem a szűkebb és tágabb társadalmi környezet előítéletességének lebontásában is segíthet.


< Vissza